Centro Desenvolvimentu Pesquiza Academia e Kooperasaun(CDPA) IPDC

Promosaun rekursus humanu iha area peskiza no kooperasaun externa sai mos hanesan  misaun inportante  iha mundo akademiku Internasional, nasional ho lokal. Timor Leste hanesan nasaun foun sai nudar fatin favoravel ba realizasaun peskiza sietinfiku. Principos no finalidade principal ba implementasaun peskiza seintifiku ne’e atu hodi fortifika desenvolvimentu sustentavel, dinamiku no siginifikativu iha setores hotu-hotu liu-liu iha sektor teknologia no ekonomia nasaun Timor-Leste. Iha kontesto Instituto Profissional de Canossa (IPDC) hanesan Instituisaun Ensinu Superior Acreditadu, iha nia parte servisu maka’as hodi kria kondisaun no desenvolve nia rekursus humanus iha areas qualificasaun diferentes nudar meios hodi hatan ba realizasaun programas no atividades academikas liu husi kualidade esninu aprendizajen, treinamentu peskiza no servisu komunitaria iha area Gestão Administrativa no Técnicas de Computação e  Informatica ba nia gruadandu sira hodi sai peritos gestores iha areas administrativo no ingeneiros tecnikus iha areas tecnologia comupatasaun e informatika hodi kontribui ba desenvolvimento no konstrusaun nasaun doben Timor –Leste.

Ho Motto: “ In Lumine Tuo Videbimus Lumen (Iha Ita Roman Ami Hare Naroman/In Your Light we See Light”, nebe kompoin husi Instituto Profissional de Canossa (IPDC) rasik, haroman no sai ona guiaun nebe sóludi ba IPDC nia existensia ho nia missaun durante 16 anos (2003 – 2019) nia laran. Moto ida ne’e duni mak guia no hakbi’it  espiritu korpus IPDC tomak hodi fo sira nia moris no tempo tomak hodi serbi maun alin sira no liu-liu ba sira nebe ki’ik no presisa liu. Moto ida ne’e mos mak sai nudar guia ba estudantes hodi  partilla espiritu patriotismu no nasionalismo nudar cidadaun nebe hakarak hola parte iha IPDC nia existencia no misaun hodi hetan edukasaun no formasaun integradu ba sira nia futuru nebe diak hodi kontribui ba desenvolvimentu familia, sociedade, kreda no nasaun doben Timor-Leste iha tempo presente no futuru. Nudar Edukadores IPDC, ami fiar katak ami nia graduandus no graudadu wain mak fo sasin ona moto refere liu husi sira nia invlovimente ba progressu no konstrusaun familia, sociedade, kreda no nasaun tantu iha rai laran no mos iha estranjeirus.

 

Sasin hirak hanesan ne’e, sei sai produtivu, dinamiku no signigikativu liu tan, se wainhira comunidade edukativu IPDC tantu korpus docentes no estudante sira hotu hatudu sira nia desejo ka hamrok no hakarak diak atu implementa no realiza programas no atividades peskiza nebe sai nudar pilar importante iha mundo akademika. Atu responde ba deseju ka hamrok hirak ne’e, Instituto Professional de Canossa (IPDC) liu husi nia Gabenete Centro Desenvolvimento Peskiza Academia e Kooperasaun, hanoin no hakarak estabelese Plano Estrategia ida ne’e hodi sai nudar guiaun ba implementasaun Peskiza Sientifiku no programa kooperasaun iha tinan akademika periode 2019-2023.Contact and Partner


INSTITUTO PROFISSIONAL DE CANOSSA
Canossa Haslaran Delta Comoro Dili Timor Leste
Email : institutoprofissionaldecanossa@gmail.com
Telp: 3312803
  1. Adamson University Philipines
  2. Universitas Widya Mandira Kupang (UNWIRA)
  3. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
  4. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)
  5. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Uyelindo Kupang (STIKOM)
  6. KIESP-TL